Araling Panlipunan REVIEWER Part 1

Created by skyesparkie on 11/30/1999

Take the Araling Panlipunan REVIEWER Part 1 test.

Ano ang tawag sa: seryeng mga kampanya ng mga Kristyanong kabalyero na ang layunin ay bawiin ang Jerusalem mula sa Muslim.

Ano ang tawag sa libro na sinulat ni Marco Polo?

Sino ang sumalakay ng malaking bahagi ng Meditteranean Sea?

Ano ang ginagamit paramalaman kung saan patungo ang barko?

Ano ang gingagamit paramalaman ang latitude ng barko pahilaga o patimog mula sa equator?

Ang ____: nagpapahiwatig ng mataas na pag-asa na makakamit mula sa kanilan layunin. [Ito ay dulo ng Africa]

Sino ang nakatuklas ng bagon ruta patungong Asya noong 1498?

Sino ang nakatuklas ng mga pulo ng Azores, Canary at Cape Verde?

Sino ang nakadating sa dulo ng Africa noong 1488?

Ang ___ ay naniniwala na ang tunay na kayamanan ng isang bansa ay ang kabuuang dami ng ginto at pilak na meroong ito.

Sino ang unang Viceroy ng Portugal?

Bakit sinakop ng Portugal ang mga daungan sa baybaying-dagat?

Sino ang nagpanguna ng Spain parapormal namasakop ang Pilipinas?

Ano ang unang hakbang na ginawa ng Netherlands sa pagkakaroon ng mga sakop na lupain?

Ano ang talagang gustong sakupin ng Spain?

Ano ang simula ng paghahanap ng England ng mga sakop na lupain sa Asya?

Ang ___ kung saan sampung mangangalakal na English ang pinatay ng mga Dutch.

Sa pamamagitan ng ___ na itinatag noong 1664, nakapagbukas ang mga French ng isang tanggapang komersyal sa Pondicherry.

Isang makapanyarihang hukbo ang ipinadala ng Madras sa ilalim ng pamumuno ni ___. Siya ang tumalo sa Hari ng Bengal sa laban sa Plassey.

Did you like this test? Make one of your own!

Log in

Log in

Forgot Password?


or Register

Got An Idea? Get Started!

NEW TO QUIZILLA?

Feel like taking a personality quiz or testing your knowledge? Check out the Ultimate List.

If you're in the mood for a story, head over to the Stories Hub.

It's easy to find something you're into at Quizilla - just use the search box or browse our tags.

Ready to take the next step? Sign up for an account and start creating your own quizzes, stories, polls, poems and lyrics.

It's FREE and FUN.